Skip to main content

Ogólne warunki handlowe

Ogólne warunki handlowe

Ogólne warunki handlowe firmy „Bohrlochmessung - Storkow GmbH” (dalej jako „Blm - Storkow”) dotyczące realizacji usług dla klientów prywatnych i sektora publicznego.

1. Wprowadzenie.

"Blm - Storkow" jest firmą świadczącą usługi z zakresu projektowania, realizacji  badań naukowych i prac technicznych w celach poszukiwawczych, konstrukcyjnych oraz monitoringu w dziedzinie geologii, geoekologii, geotechniki, przemysłu wydobywczego, górnictwa, inżynierii środowiskowej, gospodarki wodnej i dziedzin pokrewnych. "Blm - Storkow” świadczy usługi dla klientów publicznych i prywatnych.

2. Oferta i ceny.

 

Realizacja usług wymienionych w pkt. 1 następuje na podstawie ofert zawierających specyfikacje ilości, rodzaju i warunków wykonania usług wymaganych przez klienta. Po złożeniu zamówienia lub podpisaniu umowy firma "Blm - Storkow" jest zobowiązana do utrzymania cen ofertowych. Ewentualne koszty dodatkowe i wynikające z nich  klauzule do umowy uzgadniane są indywidualnie.

3. Realizacja zleceń i umów.

"Blm - Storkow" stara się wypełniać zobowiązania, wynikające ze zleceń i umów wykorzystując najnowocześniejsze osiągnięcia w dziedzinie nauki i techniki oraz poprzez wykorzystanie własnej wiedzy i doświadczenia, dążąc do osiągnięcia najlepszych rezultatów.

Podczas realizacji zleceń i zamówień "Blm - Storkow" zobowiązuje się uwzględniać odpowiednie regulacje prawne, w szczególności przepisy z zakresu bezpieczeństwa, bhp, ochrony środowiska, normalizacji, przestrzegając wymagań DIN, PN, VDE i innych przepisów i zaleceń wydanych przez inspektoraty pracy, organy nadzoru technicznego oraz inne właściwe stowarzyszenia zawodowe.

4. Prawo do informacji i kontroli.

Zgodnie z dyspozycją klienta, on lub osoby przez niego upoważnione będą na bieżąco informowani o stanie realizacji usług wykonywanych przez "Blm - Storkow". Klient ma ponadto prawo do kontrolownia zaawansowania realizacji usług w dowolnym czasie.

5. Poufność.

"Blm - Storkow" gwarantuje zachowanie poufności wszelkich informacji oraz wyników uzyskanych w trakcie realizacji zamówionych usług, chyba że ujawnienie ich osobom trzecim będzie wymagane wskutek postanowienia sądu lub innego organu administracji. Wykorzystanie uzyskanych wyników do publikacji naukowych lub branżowych przez "Blm - Storkow" wymaga zgody klienta.

6. Odbiór końcowy.

Odbiór końcowy zrealizowanych usług - jeśli będzie wymagany przez klienta -zostanie przeprowadzany w ciągu 12 dni roboczych, chyba że "Blm - Storkow" i klient uzgodnią inny termin.  

W przypadku gdy odbiór nie jest wymagany, prace zostaną uznane za odebrane po upływie dwunastu dni roboczych od daty pisemnego zawiadomienia o zakończeniu prac. Jako pisemne zawiadomienie o zakończeniu prac traktowane będzie dostarczenie klinetowi wyników prac.

7. Gwarancja.

"Blm - Storkow" gwarantuje, że z chwilą dokonania końcowego odbioru prac, świadczone usługi spełniają warunki zawarte w umowie oraz są zgodne z zasadami wiedzy i techniki.
"Blm - Storkow" ponosi odpowiedzialność za wady, nienależyte wykonanie usługi lub naruszenie warunków umowy zgodnie z podanymi w pkt. 12

  • specjalnymi zasadami i warunkami wykonywania usług w otworach wiertniczych i studniach.

We wszystkich przypadkach okres udzielonej gwarancji jakości wynosi 12 miesięcy, o ile odpowiednie przepisy nie regulują dłuższych okresów gwarancyjnych.

8. Rozliczenie.

Wszystkie usługi są rozliczane w czytelny i prosty do zweryfikowania sposób. Protokół, w którym wyszczególniony jest zakres usług, klient może otrzymać na miejscu świadczenia usług po zakończeniu prac terenowych. Na żądanie klienta protokół zostanie dostarczony jako załącznik do rachunku.

9. Ubezpieczenie.

Na wniosek klienta "Blm - Storkow" przedstawi zakładowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

10. Prawa patentowe.

"Blm - Storkow" gwarantuje, że prawa patentowe osób trzecich nie zostaną naruszone w trakcie wykonywania uzgodnionej usługi.

11. Podwykonawcy.

"Blm - Storkow" gwarantuje, że wszystkie warunki wymienione powyżej zostaną dotrzymane również w przypadku zatrudnienia podwykonawców. 

12. Inne.

Intergalną częścią "Ogólnych warunków handlowych" są "Specjalne zasady i warunki wykonywania usług w otworach wiertniczych i studniach". 

 

Bohrlochmessung - Storkow GmbH ("Blm -Storkow")

Karsten Baumann
- Dyrektor zarządzający -

Specjalne zasady i warunki wykonywania uslug w otworach wiertniczych i studniach.

 

 

"Blm - Storkow" wykonuje zamówione przez klienta usługi w odwiertach i studniach na niżej opisnych warunkach. Zmiany i uzupełnienia niniejszych warunków będą obowiązywały  tylko za pisemnym potwierdzeniem upoważnionych przedstawicieli "Blm - Storkow" i klienta.
Składając zamówienie firmie "Blm - Storkow" klient akceptuje poniższe warunki oraz wszelkie ewentualne poprawki i uzupełnienia dotyczące realizacji usług.

 

1. Przed rozpoczęciem prac klient zobowiązany jest zapewnić "Blm - Storkow" wszelkie informacje na temat stanu odwiertu oraz warunków występujących w jego bezpośrednim otoczeniu w celu bezpiecznej i sprawnej realizacji usług. Nie ujawnienie takich informacji, a w szczególności ich celowe zatajenie, uprawnia firmę "Blm - Storkow" do odstąpienia od wykonania usług, nawet po potwierdzeniu przyjęcia zlecenia.  

2. "Blm - Storkow" gwarantuje realizację usług przy wykorzystaniu nowoczesnego sprzętu i sprawdzonej technologi, w przypadku gdy stan odwiertu i warunki w jego otoczeniu są prawidłowe. Odpowiedzialność "Blm - Storkow" za ewentualne komplikacje w trakcie realizacji usług, a także za kompletność uzyskanych wyników, jest organiczona do przypadków umyślnego zaniedbania przedstawicieli i personelu "Blm - Storkow" lub ich rażącego niedbalstwa.  

3. "Blm - Storkow" zastrzega sobie prawo do odmowy kontynuacji prac, jeśli okaże się, że w trakcie wykonywania usługi, stan odwiertu lub warunki w jego bezpośrednim sąsiedztwie wzbudzają wątpliwości co do bezpiecznego i bezproblemowego wykonania usługi. W takim przypadku klient ponosi wszelkie koszty, jakie powstały do tego momentu. Jeśli klient nalega na kontynuowanie prac, wówczas zobowiązuje się do współpracy doradczej i ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody własne, jak również za szkody wyrządzone "Blm - Storkow" i osobom trzecim. "Blm - Storkow" zastrzega sobie jednak prawo do podjęcia ostatecznej decyzji dotyczącej przerwania prac.  

4. Podczas realizacji usług przez "Blm - Storkow" klient ponosi odpowiedzialność za swój personel, odwiert, swoje wyposażenie, urzadzenia i materiały, jak również za stan otworu wiertniczego lub studni. W przypadku wszelkich szkód na wiertni, w odwiercie, na złożu lub w studni spowodowane w trakcie wykonywania usługi, "Blm - Storkow" ponosi odpowiedzialność tylko wtedy, gdy przedstawiciele "Blm - Storkow" lub jego personel dopuścili się rażącego niedbalstwa. W przypadku, gdy klient nie wykaże zaniedbań przedstawicieli i personelu "Blm - Storkow", zwalnia tym samym "Blm - Storkow" i osoby trzecie od wszelkich roszczeń odszkodowawczych.

5. "Blm - Storkow" ponosi odpowiedzialność jedynie za wady, w szczególności braki jakościowe i różnice ilościowe, które wystąpią do momentu przejścia ryzyka z chwilą ostatecznego odbioru świadczonych usług, w następujący sposób:

  • w pierwszej kolejności klient ma prawo wyłącznie żądać naprawienia usług. Firma "Blm - Storkow" jest uprawniona do wymiany wadliwych części zlecenia lub wskazać klientowi możliwość odstąpienia od umowy (anulowania zlecenia) lub obniżenia wynagrodzenia,
  • ze swojej strony klient może odstąpić od umowy lub żądać obniżenia wynagrodzenia tylko wtedy, gdy usunięcie usterek lub poprawa usług nie będzie możliwa z przyczyn technicznych w uzgodnionym terminie,
  • odpowiedzialność "Blm - Storkow" za usuwanie usterek lub ich naprawienie jest ograniczona do wartości wynagrodzenia za wykonane usługi,
  • gwarancja jakości "Blm - Storkow" przestaje obowiązywać jeżeli osoby nieupoważnione przez "Blm - Storkow" dokonają napraw lub innych działań prowadzacych do poprawienia usługi,
  • gwarancja jakości przestaje również obowiązywać także w przypadku wad, spowodowanych błędami obsługi klienta, zaniedbaniem, niewłaściwym zachowaniem przy obsłudze sprzętu lub usterkami urządzeń dostarczonych przez klienta jak i wad spowodowanych przez nie przestrzeganie instrukcji podanych przez przedstawicieli i personel "Blm - Storkow",
  • roszczenia z tytułu wad należy zgłosić "Blm - Storkow" w formie pisemnej natychmiast po ich ujawnieniu, przy czym w przypadku wad widocznych najpóźniej w terminie 8 dni od dnia odbioru. W przeciwnym wypadku  zobowiązania "Blm - Storkow" z tytułu gwarancji jakości wygasają. Jeśli klient akceptuje wykonane usługi, posiadając wiedzę o wadach, to uprawnienia z gwarancji jakości przysługują mu tylko wtedy, gdy zastrzegł sobie takie prawo w trakcie końcowego odbioru usług.

6. Klient ponosi odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia sprzętu, jak również obrażenia i wypadki śmiertelne personelu firmy "Blm - Storkow", które są spowodowane przez wadliwy stan techniczny otworu wiertniczego bądź studni lub ich urządzeń operacyjnych, jak również spowodowane umyślnym lub rażąco niedbałym zachowaniem personelu klienta. Ponadto, przy użyciu środków własnych oraz na własny koszt, klient zobowiązuje się do odzyskania sprzętu i akcesoriów firmy "Blm - Storkow", które zostały utracone z powodu wadliwego stanu technicznego otworu wiertniczego lub jego urządzeń operacyjnych lub do zwrotu aktualnej wartości utraconego sprzętu.

7. Za wymienione w punkcie 6 prace prowadzące do odzyskania sprzętu klient ponosi pełną odpowiedzialność. Przedstawiciele i personel "Blm - Storkow" nie są upoważnieni do podjęcia jakichkolwiek działań samodzielnie oraz nie mogą zostać oni wezwani przez klienta do udziału w pracach prowadzących do odzyskania sprzętu z wyjątkiem funkcji doradczej. Jeśli "Blm - Storkow" zaoferuje sprzęt pomocniczy w trakcie wspomnianej powyżej działalności doradczej, to sprzęt ten służy wyłącznie interesom klienta, a odpowiedzialność "Blm - Storkow" nie ulega zmianie. Zapewnienie urządzeń pomocniczych i działalności doradczej podczas prac prowadzących do odzyskania utraconego sprzętu podlega ograniczeniom odpowiedzialności wymienionym w punktach 2 do 5.

8. Przy korzystaniu z materiałów radioaktywnych w trakcie realizacji usługi, firma "Blm - Storkow" jest odpowiedzialna za przestrzeganie wszystkich przepisów prawnych dotyczących bezpieczeństwa stosowania, przeładunku i transportu tych materiałów oraz uzyska niezbędne zezwolenia urzędowe. Pracownicy klienta zobowiązują się wykonywać polecenia przedstawicieli "Blm - Storkow" we wszystkich sprawach dotyczących ochrony przed promieniowaniem jonizującym. Jeśli sonda z zintegrowanym źródłem promieniotwórczym zostanie utracona w odwiercie lub studni i nie może zostać odzyskana w stanie nieuszkodzonym, wówczas część pozostała pod ziemią musi zostać odizolowana przez klienta przy użyciu odpowiednich środków zgodnie z odpowiednimi urzędowymi zarządzeniami i przepisami prawnymi.

9. Sondy oraz kable wykorzystywane przez "Blm - Storkow"  przeznaczone są do normalnych warunków otworowych. Klient zrekompensuje wszelkie uszkodzenia kabli i sond spowodowane ekstremalną temperaturą i ciśnieniem w otworze, a także obecnością korodujących gazów, cieczy lub substancji chemicznych.  

10. Klient troszczy się o drożność dróg do miejsca świadczenia usług. W trudnych warunkach terenowych wspiera on za pomocą odpowiednich środków dojazd pojazdów pomiarowych "Blm - Storkow". Jeśli dojazd odbywa się na drogach zbudowanych przez klienta, "Blm - Storkow" nie ponosi odpowiedzialności za szkody w uprawach i uszkodzenia dróg.  

11. Przedstawiciele "Blm - Storkow" oraz ich personel dokonują interpretacji pomiarów, niezależnie od tego czy bezpośrednio za pomocą elektronicznego przetwarzania danych czy przy użyciu innych metod, według swojej najlepszej wiedzy i doświadczenia. Interpretacje te są częściowo oparte na faktach empirycznych i modelach fizycznych. Z tego powodu wyniki interpretacji i wnioski z nich wynikające nie są nieomylne i mogą różnić się od wyników klienta lub osób trzecich. W żadnym wypadku interpretacje i wnioski wynikające z nich nie powinny służyć jako jedyne źródło informacji w celu podejmowania decyzji dotyczących odwiertu, wykonania studni, eksploatacji lub podobnych działań, które mogą zagrażać bezpieczeństwu firmy wiertniczej, wiertni, personelowi lub środowisku.

12. Jeżeli nie uzgodniono inaczej "Blm - Storkow" przechowuje cyfrowe dane z pomiarów przez okres sześciu miesięcy. W tym czasie klient ma w każdej chwili możliwość uzyskania dostępu do danych. Po tym terminie dane zostaną usunięte.

 

Bohrlochmessung - Storkow GmbH ("Blm -Storkow")

Karsten Baumann
- Dyrektor zarządzający -